ประชาสัมพันธ์…เรื่องการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางในพื้นที่ชายแดนของคนไทย

คนไทยที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อจะเดินทางกลับเข้ามาต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชดำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรณี (1) ผู้มีสัญชาติไทยกำหนดให้ต้องมีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และต้องเข้ารับการกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดไม่น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการได้กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย