การดำเนินงาน “แปลงทดสอบเฮมพ์บนพื้นที่สูง”

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ติดตามผลการดำเนินงาน “แปลงทดสอบเฮมพ์บรพื้นที่สูง” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและเปรีบยเทียบการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์เฮมพ์ ๒ สายพันธุ์ คือ พันธุ์พญาละอู และพันธุ์วี ๕๐ เพื่อทำการเปรียบเทียบและเก็บข้อมูลในการปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูง

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา
Posted in การติดตามผลการดำเนินงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์.