บทบาท/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นเลิศทางวิชาการพร้อมสนับสนุนงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ให้เป็นแปลงต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

     ๒. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

     ๓. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยาย การกระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

     ๔. ฝึกอบรมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

     ๕. ให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ           ตามศักยภาพของศูนย์

     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่

     ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • งานกำกับดูแลการใช้รถยนต์ราชการ
 • งานกำกับดูแลการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
 • งานการเงิน/บัญชี เบิกจ่ายและจัดทำบัญชีงบประมาณ
 • งานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์
 • งานธุรการและงานสารบรรณ งานเอกสารราชการ
 • งานสารสนเทศ/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของศูนย์ฯ
 • งานสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
 • งานอบรมพัฒนาบุคลากร (เพิ่มทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)
 • งานจัดทำระบบควบคุมภายในศูนย์ฯ

     ๒. งานยุทธศาสตร์

 • งานยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ จังหวัด และกรม
 • งานแผนงาน/โครงการ
 • การวางแผนปฏิบัติงานโครงการประจำปี และการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • งานนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร 
 • งานวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูง
 • งานศึกษา/ทดสอบ
 • งานบริการด้านวิชาการและจัดนิทรรศการทางการเกษตร

     ๓. งานวิชาการ

 • งานฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร
 • งานจัดทำดูแลรักษาแปลงเรียนรู้
 • งานผลิตเพาะเลี้ยงพันธ์พืช
 • งานอารักขาพืช ดินและปุ๋ย แมลงเศรษฐกิจ
 • งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • งานส่งเสริมสู่เกษตรกรตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและลักษณะงาน

     ๑. การจัดทำแปลงเรียนรู้

       ๑.๑ บูรณการและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินงานด้านวิชาการและส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง

       ๑.๒ จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ แหล่งวิชาการ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่อง Smart officers และ Smart Farmers

       ๑.๓ ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเข้ามา สนับสนุนภายใต้โครงการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา