ประวัติความเป็นมา

          ในปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยภูเขา และทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนแร้นแค้นของราษฎรชาวไทยภูเขา อีกทั้งมีการปลูกพืชเสพติด เช่น ฝิ่นและการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทรงพระราชทานความช่วยเหลือโดยจัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาชาวไทยภูเขาขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานด้านการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงขึ้น

         

               การส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง เริ่มดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยภูเขา โดยมีโครงการหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เมื่อปี พ.ศ. 2512 เนื่องจากปัญหาชนกลุ่มน้อย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ชาวไทยภูเขา” มีถิ่นที่อยู่อาศัยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ และมีลักษณะการดำรงชีพ เช่น  การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง มีลักษณะการดำรงชีวิตสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ สภาพปัญหาขาดความรู้ด้านวิชาการเกษตร ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพดิน ปัญหาต้นน้ำลำธาร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2526 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2531 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาดอยตุง ในปี พ.ศ.2535 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงดอยยาว ดอยผาหม่น – ผาจิ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และ พ.ศ. 2536 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาหัวแม่คำ ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง – แม่จัน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

         ในปี พ.ศ. 2546 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ได้รับตัดโอนมาจากงานส่งเสริมการเกษตรที่สูง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2546 สังกัดกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ปัจจุบันศูนย์ฯ มีสาขาย่อย จำนวน 5 ศูนย์ฯ สาขา ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาแม่ปูนหลวง, ห้วยน้ำขุ่น, ดอยตุง, ดอยผาหม่น และสาขาหัวแม่คำ

1.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาแม่ปูนหลวง

          ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 สถานที่ตั้ง พื้นที่ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านสามกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 3,136 ครัวเรือน จำนวนประชากร 15,465 คน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกับแนวลำห้วย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร และยอดดอยสูงสุด 1,250 เมตร ระยะทางจากเชียงรายถึงศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สภาพภูมิอากาศอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 27 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ประชากรประกอบด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ มูเซอแดง ลีซอ อาข่า ม้ง กะเหรี่ยง

2.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาห้วยน้ำขุ่น

สถานที่ตั้ง บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,100 เมตร ระยะห่างจากตัวเมืองเชียงรายผ่านเส้นทางแม่สรวยระยะทาง 99 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ราบเชิงเขาแคบ ตามแนวน้ำไหลของลำห้วยแม่ก๊อ ห้วยน้ำขุ่น มีความลาดชันสูง ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายละเอียด ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิสูงสุด 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 9 องศาเซลเซียส ศูนย์ฯ ห้วยน้ำขุ่น รับผิดชอบเกษตรกรชาวไทยภูเขา จำนวน 8,105 ครัวเรือน ประชากร 41,827 คน

3.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง

          สถานที่ตั้ง กิโลเมตรที่ 5 ตามเส้นทางสู่พระตำหนักดอยตุง ตำบลแม้ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่านเส้นทางอำเภอแม่จันไปอำเภอแม่สาย ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ราบเชิงเขาแคบ รับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขาในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง 2,963 ครัวเรือน

4.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาหัวแม่คำ

 

          สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตบ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายถึงศูนย์ฯ หัวแม่คำ ประมาณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 10,845 ครัวเรือน ประชากร 65,948 ส่งเสริมการเกษตรในเขตโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ, อันเนื่องมากจากพระราชดำริ, โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 4 โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

5.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น

 

 

 

          สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 23 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายถึงศูนย์ฯ ดอยผาหม่น ผ่านทางอำเภอเทิงประมาณ 97 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ศูนย์ฯ ดอยผาหม่นรับผิดชอบส่งเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขาจำนวน 8,545 ครัวเรือน ประชากร 45,960 คน ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้งห้วยแล้ง และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 

 

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา