แนะนำ

          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาและเกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

  • ที่ตั้ง

          เลขที่ 340 หมู่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  โทรศัพท์ 08 1888 4589, 0 5367 8202  โทรสาร 0 5367 8202  e-mail : haec04@doae.go.th

  • ลักษณะภูมิประเทศ

 

          ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำ ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 -1,600 เมตร ยอดดอยสูงสุดที่ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวยสูงสุด 1,650 เมตร

  • สภาพภูมิอากาศ

          สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม – เมษายน อุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 14.15 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม – มกราคม รวมปริมาณน้ำฝนในรอบปีเฉลี่ย 1,556 มิลลิเมตร

  • ประชากร

          ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมหมู่บ้านชาวไทยภูเขา จำนวน 36,597 ครัวเรือน ประชากร 211,196 คน ในพื้นที่ 17 อำเภอ คือ อำเภอเมือง, แม่จัน, แม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ, เทิง, พาน, เวียงชัย, แม่สรวย, เวียงป่าเป้า ,พญาเม็งราย, เวียงแก่น, แม่ฟ้าหลวง, แม่ลาว, ขุนตาล, เวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ ไทยลื้อ จีนฮ่อ ไทยใหญ่ และไทยพื้นราบ

 

 

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา