แนะนำ

          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาและเกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

  • ที่ตั้ง

          เลขที่ 340 หมู่ 22 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  โทรศัพท์ 08 1888 4589, 0 5367 8202 โทรสาร 0 5367 8202                    e-mail : haec04@doae.go.th

  • ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                                                                                                                                      

       

  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำ ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 -1,600 เมตร ยอดดอยสูงสุดที่ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวยสูงสุด 1,650 เมตร

  • สภาพภูมิอากาศ

          สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส  ในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส ในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ รวมปริมาณน้ำฝนในรอบปีเฉลี่ย 1,768 มิลลิเมตร

  • ประชากร

 

        ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) มีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ในพื้นที่ 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย, แม่จัน, แม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ, เทิง, พาน,ป่าแดด, เวียงชัย, แม่สรวย, เวียงป่าเป้า ,พญาเม็งราย, เวียงแก่น, แม่ฟ้าหลวง, แม่ลาว, ขุนตาล, เวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง ประชากรแบ่งออกได้เป็น กลุ่ม คือ 1. คนไทยพื้นราบ ประกอบด้วย คนเมือง คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ 2.ชาวไทยภูเขา ประกอบด้วย อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) เมี่ยน (เย้า) กะเหรี่ยง ลีซู (ลีซอ) ม้ง 3. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า 4. ชาวลาวอพยพ 5. ชาวจีน

 

QR Code - Take this post Mobile!
การใช้งานนี้ QR ที่ไม่ซ้ำกัน (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว) รหัสกับอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ รหัสจะบันทึก URL ของหน้าเว็บนี้ไปยังอุปกรณ์มือถือสำหรับการแบ่งปันและการเก็บรักษา