ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมศึกษาดูงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร และต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗ จากจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะเข้ามาอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘