การถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตชาคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า และศึกษาดูงานการผลิตชาคุณภาพ ณ โรงงานใบชาสยาม ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรมและให้รายละเอียดความเป็นมาของโครงการฯ
นายประหยัด  ยาวิราช บรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปชา

ศึกษาดูงานการแปรรูปชาคุณภาพในพื้นที่ และโรงงานใบชาสยาม ตำบลเวียงกาหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เพิ่มศักยภาพงานอารักขาพืช

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้มอบหมายให้นายสพล  พรหมเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการพัฒนาและฝึกทักษะการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อควบคุมโรคพืชและศัตรูพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นางนงคราญ  สองเมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านอารักขาพืช
วิทยากรสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อคุมโรคพืชและศัตรูพืช

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึกปฏิบัติ
วิทยากรสนับสนุนปัจจัยการผลิตเชื้อรา

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ศึกษาดูงาน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช การเลี้ยงผึ้งแมลงเศรษฐกิจ และการผลิตไม้ดอก เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราขาพืช ด้านแมลงเศรษฐกิจ และโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช บรรยายสรุป การส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการศัตรูพืช

ศึกษาดูงานการผลิตไม้ดอก (กล้วยไม้)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บ้านร่องปลาขาว  ตำบลห้วยสัก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘

นายนาวิน  อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ มอบพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานคลินิกฯ

นายพิชัย  ถาแปง นวส.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงและการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง