ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชาอัสสัม) BETA Version
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้ จัดทำเพื่อสนองการทำงาน
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและอบรมเกษตรกรในพื้นที่สูง
เกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่างดินในพื้นที่การปลูกชาอัสสัม
ตามหลัก MRCF ในพื้นที่ส่งเสริมของศูนย์สาขาห้วยน้ำขุ่น

ศึกษาเพิ่มเติมได้ในความเป็นมา